Робимо політику якісною, політиків - професійними!

ПУБЛІКАЦІЇ

02.12.2009

1. Наход М., Лажнік В. Двопалатні парламентські системи країн світу як об'єкт країнознавчих політико-географічних досліджень [Текст] / М. Наход, В. Лажнік // Науковий вісник ВДУ. Серія «Географічні науки» (Економічна і соціальна географія, країнознавство). - 1999. - № 9. -Луцьк. - С. 74-82.

2. Наход М. Формування електоральної спрямованості населення у різних регіонах України (за результатами парламентських виборів 1998 року) // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції. Випуск XV/ НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів – Луцьк, - 2000. – С. 402-406.

3. Бурко Н. Вибори 2006: чи має майбутнє пропорційна виборча система закритих списків? // Травень, 2005.

4. Наход М. Адміністративно-територіальна реформа: перспективи та ризики для регіонів // Травень, 2005.

5. Наход М. Досвід Великої Британії у реформуванні виборчого законодавства для місцевих виборів: уроки для України // Вибори та демократія, - № 2(4), - Київ, - 2005. С. 98-99.

6. Наход М. Гарячий політичний вересень 2005: події, наслідки, прогнози // Весресень, 2005.

7. Mykhaylo Nakhod. The Role of Political Parties in Electoral Reform: British Experience and Ukrainian Perspectives // Moving towards Democracy: Applying Democratic and Civil Norms in the Post-Soviet Space, 2006.

8. Шелеп Михайло, Наход Михайло.  Моніторинг регіонів. Волинська область // Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів / За заг. ред. Когута І.О.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ - Львів. Видавництво „Мс”, 2007. – С. 75 – 104.

9. Комаров Є. Чи отримає Україна помісну православну церкву? // Березень, 2007.

10. Карпінська М. Політика у церкві, чи церква у політиці // Березень, 2007.

11. Наход М. Майбутнє пропорційної виборчої системи в Україні: національний та регіональний рівень // Політична реформа очима експертів: значення публічних публікацій. Київ 2007., С. 94-107.

12. Наход М. Реформування виборчих систем в Україні: відповідність критеріям розробки та впровадження [Текст] / М. Наход // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій»: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. участю (3 квітня 2009 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч.1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпінцева; - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. - С. 112-115.

13. Наход М.А. Тези виступу на тему «Пропозиції, щодо вдосконалення виборчих систем на місцевих виборах та підвищення рівня відповідальності депутатів місцевих рад» підготовлені для парламентських слухань «Реформування законодавства про місцеві вибори в інтересах територіальних громад», що відбулись 12 травня 2010 р. у м. Київ (Верховна Рада України). 

14. Наход М. До питання призначення місцевих виборів: європейські принципи та українські реалії [Текст] / М. Наход // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 7-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 трав. 2010 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - С. 345-348.

15. Наход М. Моделі управління виборчим процесом: загальні теоретичні підходи, європейська та українська практика [Текст] / М. Наход // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-пр. конф. за міжнар. участю (22 жовтня 2010 р.) : у 2 ч. Ч.1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпінцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - С. 62-68.

16. Наход М. Місцеві вибори - 2010: Волинська область [Текст] / М. Наход // Місцеві вибори - 2010. Пульс країни / Відп. редактори Когут А., Сідаш К. - К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011. - С. 57-65.

17. Наход М. Категорії «вибори» та «виборчий процес» в сучасній науці державне управління [Текст] / М. Наход // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. участю (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. Ч.1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпінцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - С. 49-53.

18. Наход М. Про окремі аспекти підготовки Виборчого кодексу України та його роль у належній організації виборчого процесу [Текст] / М. Наход // Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення / Матеріали засідань науково-практичного семінару з проблем виборчого законодавства України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. - С. 64-68.

19. Наход М. Взаємозв'язок виборчих систем із моделями управління виборчим процесом у європейських країнах [Текст] / М. Наход // Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ «Ефективність державного управління». - 2011. - Випуск 26. - С. 84-92.

20. Наход М. Досвід країн розвиненої демократії з управління виборчим процесом для України (на прикладі Іспанії та Норвегії) [Текст] / М. Наход // Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ «Ефективність державного управління». - 2011. - Випуск 27. - С. 152-159.

21. Наход М. Проблеми становлення та реформування виборчої системи для виборів народних депутатів України [Електронний ресурс] / М. Наход // Електронне наукове фахове видання ЛРІДУ НАДУ «Демократичне врядування». - 2001. - № 7. - Режим доступу.

22. Наход М. Фактори та критерії розробки виборчих систем, їх значення для управління виборчим процесом [Електронний ресурс] / М. Наход // Збірник наукових праць ХарРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління». - 2011. - № 2 (40). - Режим доступу.

23. Місцеві практики фінансування проектів неурядових організацій для дітей та молоді із державного та місцевих бюджетів. /Яцків Т.,Коваль О., Смирнов О., Шелеп М. - Львів, 2011

24. Наход М., Шелеп М., Павлюк В. Моніторинг діяльності депутатів місцевих рад Волинської області у 2011 році (на прикладі окремих рад): Аналітичний звіт. - Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф» тм, 2012. - 100 с.

25. Шелеп М., Безвербний Д. Громадські експертні клуби як механізм консультацій влади й громадськості. Аналітичний звіт. - Луцьк: СПД Науменко Оксана Анатоліївна, друкарня «Волиньполіграф»тм, 2012. - 26 с.

26. Наход М. Передумови та перспективи зміни виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України [Текст] / М. Наход // Політологічні читання пам'яті професора Богдана Яроша / Збірник наукових праць. - Л. : ПВД «Твердиня», 2012. - С. 69-74.

27. Наслідки реформи законодавства України про місцеві вибори 2010 р. Результати моніторингу / Відп. редактор Когут А. А. (Авторський колектив: Дмитро Безвербний, Павло Білак, Дементій Білий, Олег Гришин, Марія Доманська, Андрій Когут, Євгеній Романенко, Олександр Синьоокий, Михайло Шелеп) - Л.: Часопис, 2012. - 100 ст.